Thematic specials Corporate Respon­si­bility

Our special themes complement the world of LOWA products. You may download all listed texts and assets and use them in your publi­cation.
Please observe the rules governing publi­cation and copy­rights that you will find in the download package.

Media selection

Een lange levensduur betekent duur­zaamheid

Op de tafels staat ratelende appa­ratuur, er klinken slijp­ge­luiden en het gezoem van de koudekamer, en af en toe hoor je een pieptoon als een test niet is geslaagd. Het eigen LOWA-labo­ra­torium in de vestiging Jetzendorf is een belangrijk onderdeel van de schoe­nen­fa­brikant als het gaat om de kwaliteit van zijn producten. View story …

Texts and photo­graphs

Testi­monials

Videos

Missi­onsta­tement

De bedrijfs­principes van LOWA moeten worden gezien als een soort “vangrails” die de onder­neming en zijn mede­werkers een argu­men­ta­tiekader bieden op basis waarvan beslis­singen kunnen worden genomen die zowel intern als extern kunnen worden verdedigd. Ze moeten een maatstaf zijn waarop mede­werkers en klanten van LOWA zich kunnen oriënteren. View story …

Texts and photo­graphs

Videos

Onder­neming

LOWA is een tradi­tioneel bedrijf, dat altijd al gevestigd is geweest in Jetzendorf in Beieren. Maar het kleine schoen­ma­kers­be­drijfje is binnen nog geen 100 jaar uitge­groeid tot een wereldwijd opererend outdoor­bedrijf dat zijn producten overal in de wereld verkoopt. View story …

Mede­werkers

Voor LOWA zijn de mede­werkers het hoogste goed. De onder­neming viert de diver­siteit, biedt eerlijke lonen, sociale zekerheid en indi­viduele onder­steuning. Er wordt samen aangepakt en de mede­werkers staan ook persoonlijk achter de producten. View story …

Testi­monials

Lena / 214 Characters

“Tijdens mijn opleiding bij LOWA kreeg ik inzicht in de uiteen­lopende afde­lingen van een outdoor­bedrijf en daarmee een perfecte basis voor mijn verdere carrière.” – Lena | LOWA Commercieel-admi­ni­stratief mede­werker

Produc­tie­lo­caties

Als een van de bran­che­leiders zet LOWA in het tijdperk van globa­li­sering bewust in op “Made in Europe”, om zo de best mogelijke product­kwa­liteit, eerlijke lonen en sociale verze­ke­ringen voor de mede­werkers te kunnen garanderen. View story …

Texts and photo­graphs

Videos

Produc­tie­om­stan­digheden

Als onder­neming is LOWA verant­woor­delijk voor het volledige produc­tie­proces en de arbeids­om­stan­digheden van de mensen die LOWA-producten of voorfasen daarvan produceren en verwerken. View story …

Producten

Bij zijn producten hecht LOWA bijzonder veel waarde aan een perfecte pasvorm, hoge func­ti­o­na­liteit, een modern design en tech­nische innovatie. Een essentieel ecologisch voordeel is de lange levensduur van de producten. View story …

Milieu- en Natuur­be­scherming

Het berg­sportmerk LOWA leeft met en van de natuur. De onder­neming gaat zorg­vuldig om met hulp­bronnen. Waar mogelijk gaat LOWA verder dan de wettelijke vereisten om het milieu en de gezondheid van mede­werkers en klanten te beschermen. View story …

Texts and photo­graphs

Maat­schap­pelijke betrok­kenheid

Met de locatie Jetzendorf is LOWA duidelijk geworteld in Beieren. Naast regionale faci­li­teiten en projecten zoals voet­bal­ver­e­niging TSV Jetzendorf, bosklimpark Jetzendorf en de plaat­selijke vluch­te­lin­genhulp stimuleert LOWA ook andere nationale en inter­na­tionale maat­schap­pelijke en culturele projecten. View story …