Mede­werkers

De mensen achter het merk

Zonder de inzet van onze meer dan 2000 mede­werkers zou het 100-jarige succes­verhaal van ons bedrijf simpelweg onmo­gelijk zijn. Want uitein­delijk zijn het onze mede­werkers die onze producten maken en onze klanten adviseren. Zij zijn ons belang­rijkste kapitaal.

We vieren de diver­siteit, bieden eerlijke lonen, sociale zekerheid en indi­viduele onder­steuning. Er wordt samen aangepakt en de mede­werkers staan ook persoonlijk achter de producten.

Het bedrijf is al meer dan 100 jaar gevestigd in de gemeente Jetzendorf in Ober­bayern, en sommige mede­werkers zijn al de derde generatie in hun familie die voor LOWA werkt. Terwijl er in 1993 jaarlijks circa 350.000 paar schoenen werden gemaakt, zijn dat er inmiddels meer dan 3 miljoen. Verant­woor­delijk voor dit succes zijn vooral de mede­werkers van LOWA – in de hoofd­ves­tiging zijn dat er ongeveer 285.

LOWA biedt een zeer aangename werksfeer en vlakke hiërar­chieën. Tutoyeren is net zo vanzelf­sprekend als de open deur van de algemeen directeur.

2.132 mede­werkers wereldwijd

(stand december 2020)

 • LOWA Jetzendorf Drohnenaufnahmen

LOWA en Jetzendorf

Er werken ongeveer 285 mensen in de vestiging Jetzendorf. Voor een kleine gemeente met iets meer dan 3000 inwoners ten noorden van München is dat geen klein aantal.

LOWA maakt integraal deel uit van de gemeenschap, en ook de mede­werkers geven wat terug – bijna een kwart van hen komt immers zelf uit de gemeente. Veel zijn betrokken bij plaat­selijke vere­ni­gingen of zijn als vrij­williger actief via de maat­schap­pelijke betrok­kenheid van LOWA. Zo doet een groot aantal mede­werkers al jaren mee met de jaar­lijkse boom­plantactie voor de herbe­bossing van de Beierse berg­wouden. Bovendien stelt LOWA mini­busjes ter beschikking om sommige mede­werkers die verder weg wonen naar het bedrijf en weer naar huis te brengen. Dat vervangt het indi­viduele woon-werk­verkeer en is een dage­lijkse bijdrage aan de klimaat­be­scherming.

LOWA als werkgever

Schoenmaker, maga­zijn­me­de­werker : of inkoper :– de beroepen bij LOWA zijn net zo divers als de mensen die ze uitoefenen. Het zijn vooral de vaar­digheden, het vakmanschap en de inzet van de mede­werkers die het bedrijf zo succesvol maken. Voor LOWA zijn de mede­werkers de centrale succes­factor en tege­lij­kertijd belangrijke ambas­sadeurs van het merk.

Daarom probeert de tradi­tionele schoe­nen­fa­brikant een zo goed mogelijke werk­om­geving te creëren en naast inte­ressant werk te zorgen voor een breed scala aan bijscholings- en ontwik­ke­lings­mo­ge­lijkheden. Uit goede sociale voor­zie­ningen zoals maaltijd- en reis­kos­ten­ver­goe­dingen, een bedrijfs­kantine en een bedrijfs­pen­si­oen­re­geling spreekt de waar­dering voor de werk­nemers:. Het is dan ook niet verwon­derlijk dat veel mede­werkers al heel lang in de hoofd­ves­tiging in Jetzendorf werken – de vaste werk­nemers zijn gemiddeld al 13 jaar in dienst.

Maar ook in de Europese produc­tie­lo­caties zoals in Slowakije of Italië zorgt de eigen “Code of Conduct” van het bedrijf voor goede arbeids­voor­waarden. Hierin zijn onder andere sala­rissen, werk­tijden, vakan­tiedagen en arbeids­om­stan­digheden geregeld. De naleving wordt gewaarborgd door middel van interne controles en, sinds begin 2022, ook door externe controles, audits genoemd. Bovendien hebben mede­werkers toegang tot extra diensten zoals toeslagen voor ploe­gen­dienst, gratis buslijnen of gratis bedrijfs­kantines. Dat is voor veel fabrieken in de betreffende regio’s niet vanzelf­sprekend.

Leef­tijds­opbouw LOWA Jetzendorf

46 Jaren

In het algemeen

Aantal dienstjaren LOWA Jetzendorf

13.5 Jaren

In het algemeen

Opleiding bij LOWA

LOWA is niet alleen een belangrijke werkgever in de regio, maar ook een leer­bedrijf. Momenteel worden oplei­dingen geboden voor de beroepen van commercieel-admi­ni­stratief mede­werker in de industrie, logistiek maga­zijn­me­de­werker en schoenmaker. Een duale opleiding op het gebied van sport­ma­na­gement is ook mogelijk.

d04_6623

“Tijdens mijn stage bij LOWA heb ik inzicht gekregen in de verschillende afde­lingen van een outdoor­bedrijf en zo een perfecte basis gelegd voor mijn toekomstige carrière.”

Lena | LOWA Commercieel-admi­ni­stratief mede­werker

Arbeids­voor­waarden

LOWA biedt zijn mede­werkers een passende, pres­ta­tie­ge­re­la­teerde beloning, flexibele werk­tijden, pres­ta­tie­bo­nussen en een bedrijfs­pen­si­oen­re­geling. Daarnaast zijn er subsidies op maal­tijden en vervoer. Het bedrijf heeft acht mini­bussen beschikbaar voor het vervoer van de mede­werkers.

Mede­werkers van LOWA profiteren van een groot aantal secundaire voor­waarden – bijvoorbeeld in het bosklimpark Jetzendorf of in de klimhal Pfaf­fenhofen.

Bovendien bevordert het bedrijf de combinatie van werk en gezin en de gezondheid op het werk (bijvoorbeeld met een weke­lijkse rugcursus) en zorgt het voor de nodige arbeids­vei­ligheid. Mobiel werken en een bedrijfs­fiet­senplan maken het aanbod compleet.

Diver­siteit, kans­on­ge­lijkheid en espect

LOWA biedt een vertrouwde werk­om­geving met een platte hiërarchie. Openheid, eerlijkheid, tole­rantie en teamgeest kenmerken het werk en vormen de basis van het omgaan met elkaar, met klanten en met zakelijke partners. Gelijke behan­deling van alle mede­werkers is voor ons vanzelf­sprekend. Daarbij richt het bedrijf zich op diver­siteit, gelijke kansen en respectvolle omgang met elkaar.

Bij LOWA is elke vorm van onder­scheid, uitsluiting of voor­keurs­be­han­deling op grond van etnische of nationale afkomst, geslacht, gods­dienst of ideologie of politieke over­tuiging, alsmede handicap, ziekte, zwan­gerschap, leeftijd, seksuele iden­titeit en geaardheid, sociale afkomst, lidmaatschap van een werk­ne­mers­or­ga­nisatie of andere persoonlijke kenmerken verboden. Wij tolereren geen enkele vorm van discri­minatie!

 • Aantal medewerkers (incl. uitzendkrachten) per 31-12-2021: in totaal 275 medewerkers, waarvan 127 vrouwen (46,2%)

  Aantal mede­werkers (incl. uitzend­krachten) per 31–12–2021: in totaal 275 mede­werkers, waarvan 127 vrouwen (46,2%)

 • Medewerkers in opleiding: 37,5% vrouwen

  Mede­werkers in opleiding: 37,5% vrouwen

 • 57 medewerkers met een buitenlandse nationaliteit

  57 mede­werkers met een buiten­landse nati­o­na­liteit

 • 14 medewerkers met een ernstige handicap

  14 mede­werkers met een ernstige handicap

 • Type contract: 207 fulltime, 68 parttime, 0 tijdelijk

  Type contract: 207 fulltime, 68 parttime, 0 tijdelijk

(LOWA Jetzendorf, stand december 2021)

Aanspreekpunt voor klachten en tips

LOWA gaat ervan uit dat al zijn mede­werkers en zaken­partners zich integer en correct gedragen en streeft naar een samen­werking die is gebaseerd op vertrouwen en waar­dering.

Wij zijn ons ervan bewust dat er in indi­viduele gevallen toch inbreuken kunnen zijn op wettelijke bepa­lingen en/of op de richt­lijnen van onze Code of Conduct. Daarom willen wij alle mede­werkers en zaken­partners oproepen om hun zorgen,

 • indien mogelijk, kenbaar te maken aan hun directe leiding­ge­venden en om een oplossing te vragen
 • Voor het geval dit niet gewenst of niet mogelijk is, heeft LOWA een anoniem aanspreekpunt voor klachten en tips ingesteld, dat te bereiken is via het volgende adres:
 • csr_qr_whistle-report-link

Tel.: +49 800 3800 999

Tel.: +49 69 9999 8838