ANNU­LE­RINGS­BELEID EN -PROCEDURE VOOR CONSU­MENTEN/KLANTEN

 1. Onze consu­menten/klanten hebben het recht om een bestelling en de bijbe­horende koop­over­eenkomst binnen veertien (14) dagen te annuleren (of binnen een andere door de van toepassing zijnde en dwingende wetgeving voor­ge­schreven annu­le­rings­termijn), gerekend vanaf de dag waarop de consument (of een andere derde, met uitzon­dering van de bezorg­dienst) het laatste artikel van de desbe­treffende bestelling heeft ontvangen.

 2. Ter uitvoering van zijn/haar annu­le­ringsrecht dient de consument ons,

Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse19
85305 Jetzendorf
tel.: +49 (0)81 37 999 444
E-mail: webshop@Lowa.de

te informeren over zijn/haar beslissing om de desbe­treffende bestelling te annuleren. Dit dient te geschieden middels een eenduidige verklaring waarin ook de bestelling en het klant­nummer vermeld worden (hierna de 'annu­le­rings­ver­klaring’ genoemd).
De consument kan hiervoor het volgende sjabloon gebruiken (maar is dit niet verplicht):

t.a.v.: Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse 19
85305 Jetzendorf
Duitsland

• Verklaring: Ik/wij informeer/informeren u hierbij dat ik/wij mijn/onze koop­over­eenkomst met betrekking tot de volgende artikelen annuleren:


Besteldatum: __

Bestel­nummer: __

Naam klant: ___

Adres klant:__ ___

Datum: _____Hand­te­kening:__

Deze annu­le­rings­ver­klaring dient te worden ingediend voordat de hierboven in 5.1 vermelde periode van veertien dagen is verstreken.

 1. We zullen alle van de consument ontvangen beta­lingen met betrekking tot de desbe­treffende annu­lering (inclusief verzend­kosten) meteen na ontvangst van de annu­le­rings­ver­klaring vergoeden, maar uiterlijk binnen een termijn van tien (10) werkdagen.
  Hiervan zijn wel kosten uitge­sloten die het gevolg zijn van de keuze van de consument om een andere leve­rings­methode te kiezen dan de leve­rings­methode die wij zelf hebben aangeboden. De terug­be­taling geschiedt zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht en verloopt met behulp van dezelfde beta­lings­methode die de betreffende consument ook gebruikt heeft om de nu gean­nu­leerde bestelling te betalen, tenzij voor de desbe­treffende terug­be­taling iets anders is over­een­gekomen.
  Afhan­kelijk van wat er als eerste gebeurt, worden terug­be­ta­lingen voldaan onder voor­behoud van ontvangst van de gere­tour­neerde artikelen of van een bewijs waaruit blijkt dat de consument de artikelen daad­wer­kelijk heeft gere­tourneerd.

 2. De consument is verplicht de betreffende artikelen onverwijld of binnen maximaal veertien (14) dagen (of binnen een andere van toepassing zijnde en door de wet voor­ge­schreven termijn) te retourneren of over te dragen, gerekend vanaf de datum waarop de consument de annu­le­rings­ver­klaring heeft ingediend bij de desbe­treffende en LOWA-erkende nationale webshop­partner (hierna de 'webshop­partner’ genoemd), met dien verstande dat dit niet de bezorg­dienst is.
  Voor bestel­lingen die we zelf hebben uitgevoerd, is Lowa Sport­schuhe GmbH, Haupt­strasse 19, 85305 Jetzendorf, Duitsland de distri­buteur.

 3. De consument heeft aan de eerder genoemde termijn voldaan indien de artikelen waarop de annu­le­rings­ver­klaring betrekking heeft binnen de voor­noemde termijn van veertien dagen zijn verzonden.
  Tenzij wettelijk anderszins is bepaald, is de consument verant­woor­delijk voor de kosten van de gere­tour­neerde artikelen. Dit geldt alleen als er bij de betreffende artikelen sprake is van waar­de­verlies en dit verlies toe te schrijven valt aan onnodig handelen van de consument omwille van het controleren van de artikelen op hun kenmerken, werking en/of eigen­schappen.