Infor­ma­tie­plicht – AVG

Beste klant,
de bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons erg belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepa­lingen die ons toestaan of verplichten om gegevens te verwerken of u heeft ons uw uitdruk­kelijke toestemming gegeven. Het volgende priva­cy­beleid omvat het actuele wettelijke kader volgens de Bundes­da­ten­schutz­gesetz (BDSG, federale wet bescherming persoons­ge­gevens) of de Tele­me­dien­gesetz (TMG, tele­me­diawet), evenals de vereisten van de EU-Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scherming (AVG) zoals die gelden vanaf 25 mei 2018. De rechts­grond­slagen van de AVG zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018.

In dit priva­cy­beleid informeren we u over de belang­rijkste aspecten van de gege­vens­ver­werking.

LOWA Sport­schuhe GmbH is als verant­woor­delijke verplicht de betreffende personen te informeren over bepaalde feitelijke en juri­dische omstan­digheden met betrekking tot gege­vens­be­scherming. Op basis van deze informatie moeten de betrokkenen in staat worden gesteld kennis van de reik­wijdte en verwerking van hun gegevens te verkrijgen. In geen geval verkopen wij uw gegevens of geven we deze door aan derden buiten de LOWA Sport­schuhe bedrij­vengroep.

De infor­ma­tie­plicht bestaat volgens artikel 13 van de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scherming (AVG) en geldt voor de gege­vens­ver­werking van LOWA Sport­schuhe GmbH.

a) Iden­titeit van de verant­woor­delijke
LOWA Sport­schuhe GmbH
Haupt­straße 19
85305 Jetzendorf
Duitsland

b) Contact­ge­gevens van de mede­werker voor gege­vens­be­scherming
Bernd Rodomski
E-mail: daten­schut­z@lowa.de

c) Verwer­kingsdoel en rechts­grondslag
Uitvoering van het contract artikel 6 lid (1) sub b) AVG
De verwerking is nood­za­kelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, of voor de uitvoering van precon­tractuele acties die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.

Toestemming artikel 6 lid 1 sub a) AVG
De betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van de persoons­ge­gevens over hem/haar voor een of meer specifieke doel­einden.

Gerecht­vaardigd belang 6 lid 1 sub f) AVG
de verwerking is nood­za­kelijk voor het beschermen van de recht­matige belangen van de verant­woor­delijke of van een derde, tenzij de belangen of funda­mentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoons­ge­gevens vereisen, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Gegevens van solli­ci­tanten artikel 88 AVG, §26 Duitse Federale Wet Bescherming Persoons­ge­gevens (nieuw)
Vereiste gege­vens­ver­werking voor de beslissing over het creëren van een arbeids­ver­houding.

d) Ontvanger van de gegevens
De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd door mede­werkers die uitsluitend bevoegd zijn om persoons­ge­gevens te verzamelen en te gebruiken. De mede­werkers zijn getraind in de wetgeving op het gebied van gege­vens­be­scherming en verplicht tot het geheim­houden van de gegevens.
Het versturen van de nieuwsbrief per e-mail gebeurt door het bedrijf News­let­ter2Go of MailChimp.
LOWA Footscan 360° slaat resultaten van de voet­me­tingen op bij het bedrijf netvico GmbH.

e) Over­dracht aan derde landen
Alleen in het geval van het versturen van nieuws­brieven via MailChimp van een platform voor het verzenden van nieuws­brieven van de Ameri­kaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Meer informatie: lowa.com/wettelijk/priva­cy­beleid

f) Duur van de opslag
De verzamelde gegevens voor de uitvoering van het contract slaan wij op tot het verstrijken van de wettelijke of potentiële contractuele waarborg- en garan­tie­rechten. Na het verstrijken van deze termijnen behouden wij de informatie vereist volgens de handels- en belas­ting­wet­geving met betrekking tot de contractuele relatie voor de in artikel 6, lid 1, sub c) AVG aangegeven periodes. Voor deze periode worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in het geval van een controle door het financieel beheer.

Factuur­do­cu­mentatie: 10 jaar (handels­wetboek)
Docu­menten van solli­ci­tanten: 5 maanden (AWGB, Algemene Wet Gelijke Behan­deling)
Contact­ver­zoeken totdat de basis van het verzamelen vervalt
Aanvaarding van de opdracht/dienst­ver­le­ningen: Voor het waar­borgen van de garan­tie­termijn van 2 jaar
Nieuwsbrief: tot annu­lering
Voet­meting: tot annu­lering

g) Rechten van de betrokkene
Volgens artikel 15 – 21 AVG hebben alle betrokkenen de volgende rechten:

Recht op informatie over hun bij ons opge­slagen persoonlijke gegevens.
Recht op recti­ficatie van onjuiste of op het aanvullen van onvol­ledige gegevens.
Recht op het wissen van hun bij ons opge­slagen gegevens, indien toegestaan.
Recht op het beperken van de verwerking van hun gegevens, op voor­waarde dat er wettelijke bewaar­ter­mijnen zijn.
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Onder de voor­waarden van artikel 21, lid 1 van de AVG kan de verwerking worden afgewezen om redenen in verband met de bijzondere situatie van de betrokkene, op basis van artikel 6, lid 1 letters e of f.
Eventueel recht op gege­vens­over­dracht, d.w.z. om hun opge­slagen gegevens in een gestruc­tu­reerde vorm te publiceren (vanaf 25 mei 2018).
Neem in deze gevallen contact op via het volgende contactadres:
Naam: LOWA Sport­schuhe GmbH
Postadres: Haupt­straße 19, 85305 Jetzendorf
E-mail: daten­schut­z@lowa.de

h) Recht om klachten in te dienen bij de toezicht­houdende auto­riteit
Volgens artikel 77 AVG hebben betrokkenen recht op het indienen van een directe klacht bij de toezicht­houdende auto­riteit indien de betrokkenen van mening zijn dat de verwerking van hun persoons­ge­gevens onwettig is.

Naam: Baye­risches Landesamt für Daten­schut­zaufsicht
Postadres: Promenade 27 (Schloss) 91522 Ansbach
E-mail: post­stel­le@lda.bayern.de

i) Verplichting om persoons­ge­gevens te verstrekken
Het verstrekken van persoons­ge­gevens van betrokkenen is absoluut nood­za­kelijk met name voor het initiëren of uitvoeren van zakelijke belangen.
Zonder verstrekking van deze gegevens kan de verant­woor­delijke persoon geen contractuele of andere diensten verlenen.
Heeft u vragen? Neem dan gewoon contact met ons op. Meer informatie vindt u op internet op lowa.com/wettelijk/priva­cy­beleid