Milieu- en natuur­be­scherming

Leven van en met de natuur

De natuur biedt ons de ruimte om outdoor­ac­ti­vi­teiten te beoefenen. Het behoud ervan is onze bestaansgrond. Als bedrijf zetten we ons daarom in voor mili­eu­be­scherming en natuur­behoud, gaan we zorg­vuldig om met hulp­bronnen en mini­ma­liseren we het effect van onze bedrijfs­ac­ti­vi­teiten op het milieu, het klimaat en de biodi­ver­siteit. Dat geldt zowel voor de directe mili­eu­ef­fecten van onze bedrijfs­ac­ti­vi­teiten als voor onze produc­tie­lo­caties.

Wij hebben ook aandacht voor mili­eu­vrien­delijke productie en verwerking van onze schoenen, optimaal gebruik van mate­rialen en mili­eu­vrien­delijke trans­port­om­stan­digheden. Waar mogelijk recyclen we mate­rialen en grond­stoffen.

De afwe­zigheid van scha­delijke stoffen is daarbij een heel belangrijk punt. Daarvoor gebruiken we een “Restricted Substances List” om gevaarlijke chemische stoffen in onze producten uit te sluiten of tot een minimum te beperken.

Afval moet waar mogelijk worden vermeden of verminderd. Er moet worden gezorgd voor een mili­eu­vrien­delijke, wettelijk toegestane afval­ver­wij­dering en deze moet worden gedo­cu­menteerd.

De bescherming van ons klimaat en de vermin­dering van broei­kas­gassen zijn essentieel voor het behoud van ons milieu. In het kader van onze bedrijfs­ac­ti­vi­teiten nemen we daarom maat­regelen om het doel te bereiken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden in 2050, zoals vast­gelegd in het Klimaat­akkoord van Parijs. We verwachten dezelfde betrok­kenheid van onze zaken­partners.

 • LOWA Jetzendorf Drohnenaufnahmen

Foto­vol­taïsche systemen

Het verbeteren van de energie-effi­ciëntie en het verhogen van het aandeel van hernieuwbare energie zijn expliciete doel­stel­lingen van LOWA. Sinds 2015 is het grootste deel van de bedrijfs­par­keer­plaatsen overdekt met een foto­vol­taïsch systeem en sinds 2018 zijn achter­een­volgens de dakop­per­vlakken van de magazijn- en produc­tie­ruimtes voorzien van zonne­panelen. Ca. 45 procent van onze jaar­lijkse ener­gie­be­hoefte wordt op die manier gedekt met zelf gepro­du­ceerde zonne-energie. Voor de rest van het stroom­verbruik streven we naar 100% groene energie uit water­kracht.

We streven ook naar uitbreiding van hernieuwbare ener­gie­bronnen op onze andere locaties.

 • 45 procent van het stroomverbruik in Jetzendorf wordt gedekt door een fotovoltaïsch systeem.

  45 procent van het stroom­verbruik in Jetzendorf wordt gedekt door een foto­vol­taïsch systeem.

Bedrijfs­wagens en -bussen

All of our sites provide a van and/or bus service to transport employees to and from work. This replaces indi­vidual car journeys, thus helping to cut carbon emissions.

In Jetzendorf vervangen zeven mini­busjes van het bedrijf het indi­viduele woon-werk­verkeer van meer dan 50 afzon­derlijke auto’s – een dage­lijkse en belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Op de locaties Jetzendorf en Priel hebben wij ook laadpalen geplaatst.

 • lowa_jetzendorf_shuttles

Upcycling – Recyclen van rest­ma­teriaal

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders.” In zekere zin geldt dit spreekwoord ook voor ons bedrijf. Hoezeer we ook streven naar materiaal- en grond­stof­be­sparend werken, er zijn altijd rest­ma­te­rialen zoals stansafval en leer­resten die niet geschikt zijn voor klassieke verdere verwerking omdat ze te klein zijn of omdat er te weinig van over­blijft.

In plaats van die weg te gooien, ontwerpen wij er verschillende artikelen van, zoals onze tasjes voor keukengerei of onze schoen­on­der­houdssets, etuis en dergelijke. Afhan­kelijk van het beschikbare materiaal worden deze altijd iets anders en variëren ze in kleur.

 • 2023_csr_misc_divupcyclingprodukte

Gere­cycled papier

 • blauer-engel-2018-fan_clipping

Ondanks vele maat­regelen om over te gaan op elek­tro­nische commu­nicatie is het papierloze kantoor nog ver weg.LOWA gebruikt gere­cycled papier met het Blaue Engel-keurmerk, papier dat gemaakt is van 100 procent oud papier.

Natuur­behoud

LOWA-producten zijn ontworpen om onze klanten de best mogelijke outdoor­er­varing te bieden. De producten in de natuur gebruiken, met en van de natuur leven en ervan genieten. We zijn ons ervan bewust dat veel regio’s lijden onder zichtbaar overmatig gebruik, ook door toerisme en outdoor­ac­ti­vi­teiten.

 • LOWA Aufforstung
 • LOWA Aufforstung

Jaar­lijkse herbe­bossing door edewerkers

Om actief een verschil te maken, zijn LOWA-mede­werkers sinds 2001 betrokken bij een herbe­bos­sings­project van de Beierse staats­bossen. De jaar­lijkse aanplan­tingen die door LOWA worden gefi­nancierd, beschermen een van onze meest waar­devolle ecosystemen – het bos.

Onze mede­werkers planten tijdens een weekend in september of oktober meer dan 500 nieuwe jonge bomen in berg­bossen en op hellingen in Beieren. De herbe­bossing dient niet alleen om een gezond gemengd bos op te bouwen en in stand te houden, maar voorkomt ook modder­stromen en aard­ver­schui­vingen. De kosten voor de boom­zaai­lingen, de reis­kosten, het verblijf en het eten zijn voor LOWA.

 • LOWA-medewerkers planten jaarlijks ongeveer 500 bomen.

  LOWA-mede­werkers planten jaarlijks ongeveer 500 bomen.

 • peregrine-falcon-1921799

LOWINGO

 • lowingo_illustration-clipping

Met de verkoop van het knuf­feldier LOWINGO onder­steunen we de instand­hou­dings­pro­jecten van het WWF, het Wereld Natuur Fonds. Sinds 2021 werken we bovendien samen met de vogel­be­scherming in Beieren.

Natuur­be­scherming, het behoud van habitats en het behoud van wilde flora en fauna zijn de kern­thema’s van de natuur­be­scher­mings­or­ga­nisatie WWF, die een van de grootste ter wereld is. Het WWF is al meer dan 50 jaar actief in meer dan 100 landen. Het doel van het WWF is om de wereldwijde vernie­tiging van natuur en milieu te stoppen en een toekomst vorm te geven waarin mens en natuur in harmonie kunnen leven.

Avon­tu­ren­handboek van LO&WA

Om ouders en kinderen plezier te geven in de natuur, is er “Het avon­tu­ren­handboek” met de kinder­mas­cottes LO & WA. Het tijd­schrift verschijnt twee keer per jaar, is opgenomen in de Deutsche Nati­o­n­al­bi­bliothek en is heel populair bij de jonge lezers. Elk nummer bevat verhalen voor kinderen en volwassenen:, veel te lezen en veel te leren, zoals tips en trucs om zelf iets te knutselen of te koken. Op een speelse manier komen kinderen zo in contact met verschillende dieren, planten en het milieu.

Broer en zus Lo & WA worden op hun avonturen altijd vergezeld door LOWINGO de slechtvalk. De drie vrienden leerden elkaar kennen in het eerste nummer van het avon­tu­ren­handboek. LOWINGO was verstrikt geraakt in een plastic zak en kon zichzelf niet bevrijden. LO & WA redden de roofvogel in nood en kregen een fluit als dank. Met die fluit kunnen broer en zus zich laten inkrimpen tot de grootte van een muis. In dat formaat vliegen ze dan op LOWINGA’s rug naar hun avonturen. Zo hebben ze al meerdere landen in de hele wereld bezocht.

Discover the world of LO & WA