Milieu- en Natuurbescherming

Het berg­sportmerk LOWA leeft met en van de natuur. De onder­neming gaat zorg­vuldig om met hulp­bronnen. Waar mogelijk gaat LOWA verder dan de wettelijke vereisten om het milieu en de gezondheid van mede­werkers en klanten te beschermen.

LOWA heeft syste­matisch alle mili­eu­ef­fecten van het bedrijf in Jetzendorf gere­gi­streerd en het belang ervan onderzocht. Dat geldt zowel voor de directe, uit de bedrijfs­voering resul­terende mili­eu­ef­fecten (bedrijfs­ecologie) als voor de indirecte, niet op de bedrijfs­locatie ontstane mili­eu­ef­fecten (producte­cologie en CO2-emissie).

 • LOWA Jetzendorf Drohnenaufnahmen

Foto­vol­taïsche systemen

Ener­gie­be­hoefte en ener­gie­be­sparing zijn een belangrijk thema in de huidige tijd. Het verbeteren van de energie-effi­ciëntie en het verhogen van het aandeel van hernieuwbare energie zijn expliciete doel­stel­lingen van LOWA. Sinds 2015 is het grootste deel van de bedrijfs­par­keer­plaatsen overdekt met een foto­vol­taïsch systeem, en sinds 2018 ook het dakop­pervlak van Hal 1 en 2. Dit zijn onder andere hallen voor het magazijn en de productie. Ruim 25 procent van onze jaar­lijkse ener­gie­be­hoefte wordt op die manier gedekt met zelf gepro­du­ceerde zonne-energie. Voor de rest van het stroom­verbruik streven we naar 100% groene energie uit water­kracht.

 • 25% van het stroomverbruik door middel van zonne-energie

  25% van het stroom­verbruik door middel van zonne-energie

Bedrijs­bussen

LOWA stelt op alle locaties bedrijfs­bussen beschikbaar of financiert buslijnen om zijn mede­werkers naar het werk en weer naar huis te brengen. In Jetzendorf vervangen zo zeven mini­busjes van het bedrijf het indi­viduele woon-werk­verkeer met meer dan 50 afzon­derlijke auto’s – een dage­lijkse en belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Op de locaties Jetzendorf en Priel hebben we bovendien een elek­trisch tank­station ingericht dat overdag door bezoekers kan worden gebruikt.

 • lowa_jetzendorf_shuttles

Gere­cycled papier voor intern gebruik

 • blauer-engel-2018-fan_clipping

Iedereen die dagelijks op kantoor werkt, weet dat je niet alles hoeft af te drukken om goed te kunnen werken. Ook LOWA probeert zijn papier­verbruik zo veel mogelijk te beperken. Natuurlijk is volledig papierloos werken nog niet mogelijk. Daarom gebruikt het bedrijf voor de nood­za­kelijke afdrukken gere­cycled papier met het Blaue Engel-keurmerk, dat wordt gemaakt van 100% oud papier.

 • LOWA Aufforstung
 • LOWA Aufforstung

Natuur­be­scherming

Het milieu beschermen en zuinig omgaan met hulp­bronnen is één ding. Actief deelnemen aan natuur­be­scher­mings­pro­jecten is iets anders. Sinds 2001 zijn LOWA-mede­werkers betrokken bij het herbe­bos­sings­project van Baye­rische Staats­forsten, het staats­bos­beheer van Beieren. Zo worden in de berg­wouden en op de berg­hel­lingen van Beieren regelmatig nieuwe jonge bomen geplant. Dit dient voor het behoud van een gezond gemengd bos, een van onze waar­de­volste ecosystemen. De kosten voor de boom­zaai­lingen, de reis­kosten, het verblijf en het eten zijn voor LOWA.

Dit herbe­bos­sings­project maakt deel uit van het “2 Million Tree Project” van de European Outdoor Conser­vation Asso­ciation – een non-profit orga­nisatie van bedrijven uit de Europese outdoor­sector. De lidmaat­schaps­gelden van de leden worden volledig gebruikt voor het onder­steunen van wereldwijde natuur­be­scher­mings­pro­jecten. Daarmee willen de bedrijven laten zien dat de outdoor­sector zich bewust is van zijn verant­woor­de­lijkheid voor het behoud van de natuur.

 • Medewerkers van LOWA planten meer dan 500 bomen per jaar

  Mede­werkers van LOWA planten meer dan 500 bomen per jaar

Lidmaatschap van EOCA

 • CSR PartnerLogo

Als lid van deze orga­nisatie onder­steunt LOWA de wereldwijde natuur­be­scher­mings­pro­jecten van EOCA.

De visie van EOCA is dat de Europese outdoor-sector wezenlijk bijdraagt aan het beschermen van de natuur in wilde gebieden en ecosystemen, voor de volgende gene­raties.

Waar­devolle natuur­be­scher­mings­pro­jecten worden door de Europese outdoor-sector fiancieel onder­steund. De non- profit­or­ga­nisatie financiert de natuur­be­scher­mings­pro­jecten recht­streeks en wil laten zien dat de Europese outdoor-industrie zich bewust is van zijn verant­woor­de­lijkheid voor natuur­behoud.

Natuur­be­scher­mings­or­ga­ni­saties, die worden aangewezen door de leden van de orga­nisatie, kunnen subsidies van maximaal 30.000 euro aanvragen voor specifieke projecten – geen onaan­zienlijk bedrag als het gaat om natuur­be­scher­mings­pro­jecten. Voor­beelden van gekozen projecten zijn het aanleggen van een milieupad in Nepal, een afval­ver­wij­de­rings­project op een bergtop in Kirgizië, de bescherming van bruine beren in Noord-Spanje, de herbe­planting van een oorspron­kelijk oerbos in Tsjechië, het aanleggen van een grens­over­schrijdend wandelpad in Macedonië en Albanië, de bescherming van turf­veen­ge­bieden in Ierland en het beschermen van een oeroud bos in Zweden tegen ontbossing.

Honderd procent van de bijdragen van de leden gaat recht­streeks naar de projecten, die door de leden zelf worden geno­mineerd en gekozen.

 • peregrine-falcon-1921799

Lowingo

 • lowingo_illustration-clipping

Met de verkoop van de knuf­fel­zachte LOWINGO-slechtvalk steunt LOWA de instand­hou­dings­pro­jecten van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Natuur­be­scherming, het behoud van habitats en het behoud van wilde flora en fauna zijn de kern­thema’s van de natuur­be­scher­mings­or­ga­nisatie, die een van de grootste ter wereld is. Het WWF is al meer dan 50 jaar actief in meer dan 100 landen.

LO & WA avon­tu­ren­handboek

Om ouders en kinderen plezier te geven in de natuur, is er “Het avon­tu­ren­handboek” met de kinder­mas­cottes LO & WA. Het tijd­schrift verschijnt twee keer per jaar, is opgenomen in de Deutsche Nati­o­n­al­bi­bliothek en is heel populair bij de jonge lezers. Elk nummer bevat allerlei leuks voor kinderen en volwassenen: een leuk verhaal, veel te lezen en veel te leren, zoals tips en trucs om zelf iets te knutselen of te koken. Op een speelse manier komen kinderen zo in contact met verschillende dieren, planten en het milieu.

Broer en zus Lo & WA worden op hun avonturen altijd vergezeld door LOWINGO de slechtvalk. De drie vrienden leerden elkaar kennen in het eerste nummer van het avon­tu­ren­handboek. LOWINGO was verstrikt geraakt in een plastic zak en kon zichzelf niet bevrijden. LO & WA redden de roofvogel in nood en kregen een fluit als dank. Met die fluit kunnen broer en zus zich laten inkrimpen tot de grootte van een muis. In dat formaat vliegen ze dan op LOWINGA’s rug naar hun avonturen. Zo hebben ze al meerdere landen in de hele wereld bezocht. Inmiddels is er ook een hoor­spel­versie beschikbaar.

Ontdek de wereld van LO & WA