Produc­tie­lo­caties

"Made in Europe” – met nog één uitzon­dering

Als een van de bran­che­leiders zet LOWA in het tijdperk van globa­li­sering bewust in op “Made in Europe”, om zo de best mogelijke product­kwa­liteit, eerlijke lonen en sociale verze­ke­ringen voor de mede­werkers te kunnen garanderen. Dit wordt gewaarborgd met onze “Code of Conduct”.

Door de Europese productie garandeert LOWA dat de uitge­breide kennis van en controle over de tech­no­logieën in eigen handen blijven. Bovendien kan de onder­neming zo aanzienlijk kortere lever­tijden realiseren. Een ander essentieel punt is de door­lopende kwali­teits­controle op iedere afzon­derlijke stap van de productie.

Door zijn producten in Europa te produceren, zorgt LOWA ervoor dat zijn uitge­breide knowhow in eigen handen blijft en dat het controle heeft over zijn tech­no­logieën. Het betekent ook dat het bedrijf aanzienlijk kortere lever­tijden kan bieden. Een ander belangrijk aspect is de moge­lijkheid om kwali­teits­con­troles uit te voeren in elke produc­tiefase.

Waarom we in Europa produceren

Behoud van tech­no­lo­gische kennis: De ontwik­keling en productie van hoog­waardige outdoor­schoenen is een complex proces dat veel handwerk vereist. Doordat we in Europa produceren, vindt de productie altijd in de buurt van de onderzoeks- en ontwik­ke­lings­af­deling plaats. Zo kan bijvoorbeeld op de locatie Jetzendorf binnen één dag een compleet nieuw prototype worden gepro­duceerd.

Lagere trans­port­kosten en minder uitstoot: Meer dan 50 procent van de export­landen van LOWA ligt in Europa. Doordat de produc­tie­fa­ci­li­teiten dicht bij de belang­rijkste markten van LOWA in Europa liggen, zijn korte trans­port­routes gega­randeerd. Dat vermindert de uitstoot en voorkomt hoge trans­port­kosten.

Controle van de waar­deketen: Door in Europa te produceren, heeft LOWA invloed op de gehele waar­deketen. Sinds juli 2019 wordt bijna 95 procent van de produc­tie­ca­pa­citeit gedekt door bedrijven die voor 100% doch­ter­on­der­ne­mingen van LOWA zijn.

De bedrijfs­fi­losofie van LOWA kan in drie woorden worden samengevat: “Made in Europe”: We zijn niet van plan dat te veranderen.

ATR by LOWA – Made in Vietnam

Voor onze ALL TERRAIN RUNNING-lijn (ATR) zijn we momenteel echter gedwongen een uitzon­dering op deze regel te maken. De reden hiervoor is heel simpel: Het type EVA-tussenzool dat nodig is voor de trail­run­ning­schoen, het boven­ma­teriaal en de over­een­komstige mate­rialen zijn (nog) niet verkrijgbaar in Europa. De nieuwe schoenen worden gemaakt door een part­ner­bedrijf in Vietnam – natuurlijk volgens de speci­fi­caties van onze eigen LOWA Code of Conduct. Er gelden dus dezelfde hoge ecolo­gische en sociale eisten als in onze Europese produc­tie­lo­caties.

We geloven in volledige trans­pa­rantie tegenover onze klanten en daarom hebben we besloten om deze nieuwe lijn een naam te geven die zich onder­scheidt van ons hoofdmerk: ATR by LOWA. De kwali­teits­normen en de milieu- en sociale eisen waaraan onze ATR-schoenen moeten voldoen, zijn echter dezelfde als die voor al onze andere producten.

Voor­beelden van “Made in Europe” bij LOWA

Momenteel produceert LOWA in de hoofd­ves­tiging in het Beierse Jetzendorf, in Slowakije, in Italië, in Kroatië en in Bosnië en Herzegovina.

  • cr-karte_standorte_europa_vietnam_flaggen_nl

„Made in Vietnam“ bij LOWA

In 2023 maakt de ATR-lijn ongeveer 1,4 procent van onze schoe­nen­pro­ductie uit.