Productieomstandigheden

Als onder­neming is LOWA verant­woor­delijk voor het volledige produc­tie­proces en de arbeids­om­stan­digheden van de mensen die LOWA-producten of voorfasen daarvan produceren en verwerken.

Voor LOWA is het belangrijk duur­zaamheid en verantwoord handelen te waar­borgen in de gehele waar­deketen. Eerlijke arbeids­om­stan­digheden en lonen horen daarbij, net zoals arbeids­vei­ligheid en een mili­eu­vrien­delijke productie.

Code of Conduct (CoC)

LOWA verlangt van zijn leve­ranciers en produ­centen dat zij een vooraf bepaalde “Code of Conduct” (CoC) onder­tekenen, die is gebaseerd op inter­na­tionale richt­lijnen zoals de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en de conventies van de ILO. De onder­neming verzekert de naleving van de CoC door regel­matige interne controles (audits).

In de CoC worden werk­tijden en lonen geregeld, inclusief bijzondere vergoe­dingen voor bijvoorbeeld overuren, feestdagen en/of Kerst en subsi­diëring of volledige vergoeding van de kosten voor maal­tijden en vervoer. Uiteraard zijn ook zaken als bijvoorbeeld ontslag­be­scherming, door­be­taling bij ziekte, zwan­ger­schaps- en beval­lings­verlof, niet-discri­minatie, vrijheid van vakver­e­niging en het verbod op kinder­arbeid wettelijk geregeld en afgedekt door de CoC.

De Code of Conduct is, in de desbe­treffende talen, gecom­mu­niceerd aan alle perso­neelsleden. De inhoud wordt gecom­mu­niceerd via mede­de­lingen en, indien nodig, training.

  • Gratis bus naar het werk voor LOWA-medewerkers

    Gratis bus naar het werk voor LOWA-mede­werkers

  • 2016_RichardKienberger_Italy_GARDEN SPORT S.r.l.
  • Produktionsstätten Bosnien Herzegovina - BEMA

Controle (audits)

De naleving van de vooraf bepaalde “Code of Conduct” wordt verzekerd door regel­matige interne controles, zoge­naamde audits. Deze controles worden minimaal één keer per twee jaar uitgevoerd.

Tijdens een rondgang door de fabrieks­ruimtes vormen de controleurs van LOWA zich een beeld van de algemene arbeids­om­stan­digheden en veilig­heids­as­pecten. Ze zien verschillende docu­menten in, zoals sala­ris­spe­ci­fi­caties en contracten, en spreken met de bedrijfs­leiding en indi­viduele mede­werkers. LOWA let er daarbij op dat altijd ten minste één van de controleurs de desbe­treffende landstaal spreekt.

Contro­le­re­sultaten en evaluatie

De contro­le­re­sultaten worden gedo­cu­menteerd en toegelicht in een feed­back­gesprek. Eventuele over­tre­dingen worden gere­gi­streerd. Deze moeten binnen een redelijke termijn worden verholpen. Als er over­tre­dingen worden gecon­stateerd, wordt de leve­rancier onder­steund door LOWA. Bij ernstige over­tre­dingen van de CoC die ondanks de hulp niet worden verholpen, behoudt LOWA zich het recht voor de zakelijke relatie te beëindigen. Alle zakelijke relaties bestaan echter al minstens vijf jaar, en de meeste zelfs al tien jaar of langer.